Werkwijze

Werkwijze

Zo werkt het

Intakegesprek
Na het eerste contact (telefonisch of per e-mail) wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt, aan de hand van de toetsresultaten van school, besproken voor welk schoolvak hulp nodig is. Waar mogelijk wordt de begeleiding afgestemd op de werkwijze in de klas. Als alle betrokken partijen samenwerken, is het leerresultaat namelijk het grootst.

Onderzoek en begeleiding
Tijdens de eerste lessen wordt een leergesprek met de leerling gehouden en didactisch onderzoek gedaan door middel van toetsing en observaties.  Met elkaar bekijken we welke leerdoelen prioriteit hebben. De leerling wordt op deze manier betrokken bij zijn of haar eigen leerproces en de invulling van de begeleiding. In de periode daarna werken we aan de afgesproken leerdoelen. 
Er is ook aandacht voor de werkhouding, taakaanpak en leren leren. De leerling krijgt wat huiswerk mee om thuis te oefenen met de aangeboden lesstof. Remedial teaching vindt doorgaans één keer per week plaats in blokken van 12 lessen.  Naast het ‘serieuze werk’ uit werkboekjes is er ook altijd tijd voor een praatje met de leerling en wordt er gebruik gemaakt van educatief spelmateriaal (b.v. een rekenspelletje) of computeroefeningen.

Evaluatie
Gedurende de begeleidingsperiode is er regelmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) en school over de voortgang. In de laatste sessie bekijken we of de geplande leerdoelen behaald zijn. Er kunnen dan nieuwe afspraken gemaakt worden of de begeleiding wordt afgerond. 

Soms kan het nodig zijn dat er wordt doorverwezen naar een andere deskundige op een specifiek vakgebied.