Werkwijze

Werkwijze

Zo werkt het

Intakegesprek
Na het eerste contact (telefonisch of per e-mail) wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt, aan de hand van de schoolgegevens en een intakeformulier, besproken voor welk schoolvak hulp gewenst is en welke begeleiding er nodig is. Waar mogelijk wordt de begeleiding afgestemd op de werkwijze in de klas. Als alle betrokken partijen samenwerken, is het leerresultaat het grootst.

Onderzoek en begeleiding
Tijdens de eerste lessen wordt een leergesprek met de leerling gehouden en didactisch onderzoek gedaan door middel van toetsing en observaties. Er is ook aandacht voor de werkhouding en taakaanpak. De leerling wordt betrokken bij zijn of haar eigen leerproces en de invulling van de begeleiding. In het behandelplan staan de leerdoelen voor de komende periode en deze worden met de ouder(s)/verzorger(s) en school besproken. In de periode daarna werken we aan de afgesproken leerdoelen. De leerling krijgt wat huiswerk mee om thuis te oefenen met de aangeboden lesstof. Remedial teaching vindt doorgaans één keer per week plaats in series van 12 lessen via een strippenkaart systeem. Naast het ‘serieuze werk’ uit werkboekjes is er ook altijd tijd voor een praatje met de leerling en wordt er gebruik gemaakt van educatief spelmateriaal (b.v. een rekenspelletje) of computeroefeningen.

Evaluatie
Gedurende de begeleidingsperiode is er regelmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang. In de laatste sessie bekijken we of de geplande leerdoelen behaald zijn. Er kunnen dan nieuwe afspraken gemaakt worden of de begeleiding wordt afgerond. U ontvangt een verslag van de resultaten.

Soms kan het nodig zijn dat er wordt doorverwezen naar een andere deskundige op een specifiek vakgebied.