Alle leerlingen lees- en
rekenvaardig!

Voor scholen

Voor ouders

Iedereen kan leren lezen en rekenen met de juiste begeleiding

Elke leerling kan leren lezen en rekenen als het de tijd en ruimte krijgt om in het eigen tempo te ontwikkelen.
Door aan te sluiten bij wat de leerling al kan, leerpunten samen aan te pakken, goede instructie, geduld en motiverende lesmaterialen, kan het kind blijven groeien. Plezier in leren en zelfvertrouwen volgen dan vanzelf.

Mijn missie is er samen met scholen en ouders voor te zorgen dat álle kinderen goed leren lezen en rekenen.
Zo kunnen leerlingen beter meedoen in het onderwijs, hun talenten ontwikkelen, passende opleidingen volgen en de baan van hun dromen vinden. Samen werken we aan gelijke en betere kansen in de maatschappij.

 

Door de schoolsluiting tijdens corona hadden sommige kinderen achterstanden opgelopen op rekenen en begrijpend lezen. Esther heeft bij ons kinderen in kleine groepjes begeleid op beide vakgebieden. We zagen de kinderen groeien en zij liepen hun achterstanden steeds verder in. De leerkrachten kregen nieuwe ideeën aangereikt op het gebied van ondersteunende materialen die zij vervolgens konden inzetten voor de hele groep. Dankzij de inzet van Esther kunnen de meeste kinderen weer meedraaien met het reguliere programma. Daarnaast werkt Esther secuur, houdt ze de voortgang van de kinderen goed bij en betrekt de leerkrachten bij haar werkwijze maar is ze bovenal gewoon een hele lieve juf!

Thea Rovers en Maartje Beentjes - directie BS De Klinker

Wij waren als school op zoek naar een aanbieder voor extra ondersteuning op het gebied van technisch lezen en spelling. Via het Leerpunt hebben Esther en Karin deze ondersteuning opgepakt. Onze samenwerking is prettig verlopen. Esther en Karin zijn vriendelijk en toegankelijk. De lessen binnen het ondersteuningsprogramma sluiten aan bij het niveau van de leerlingen en stimuleren de samenwerking tussen de leerlingen. De positieve effecten zijn merkbaar in de klas. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden en besproken met de leerkrachten en intern begeleider. Esther heeft kennis op het gebied van leerprocessen en didactiek. Zij geeft op een positieve manier tips en adviezen aan leerkrachten. Afgelopen schooljaar heeft een deel van onze leerlingen via Het Leerpunt ondersteuning gekregen op het gebied van begrijpend lezen. Wij kijken ernaar uit om onze samenwerking komend schooljaar voort te zetten.

Roxanne Corzilius, intern begeleider - CBS De Rank

Hele goede ervaringen met Het Leerpunt. Esther is een vrouw met veel kennis, die zij inzet om de kinderen optimaal te begeleiden. Zij weet welke stappen er gezet moeten worden om de kinderen een stap verder te brengen binnen hun ontwikkeling. Doordat ze in haar lessen de “mindset-theorie” meeneemt, aansluit op hun niveau en de manier waarop zij met kinderen omgaat, merk je dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Dit is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. Zij is accuraat in het nakomen van afspraken en altijd bereid mee te denken.

Leontine van den Houten - Intern begeleider Basisschool De Maasoever

Wat kan Het Leerpunt voor u betekenen?

  Het Leerpunt is gespecialiseerd in remedial teaching, didactisch onderzoek en coaching van leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het leren. Op enthousiaste wijze wordt passende, professionele en oplossingsgerichte begeleiding geboden. Samen met school en ouders wordt gezocht naar de beste oplossingen om leermoeilijkheden te overwinnen en de leerresultaten te verbeteren.
  Zo begrijpt uw leering, zoon of dochter de lesstof weer, verbetert het zelfvertrouwen en wordt leren (weer) leuk!

  Zowel scholen als ouders kunnen Het Leerpunt inschakelen voor een begeleidingstraject op maat bij lezen, spelling, rekenen en leren leren en onderwijsadvies.
  De begeleiding vindt doorgaans plaats op de eigen school van de leerling of eventueel online via Zoom.

  Begrijpend lezen

  Rekenen rekenen

  Leren leren 

  Spelling spelling

  Dyslexie & Dyscalculie

  Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

  NEEM CONTACT OP