Aanbod voor scholen

Passend onderwijs voor ieder kind

Als schoolleider, intern begeleider of kwaliteitscoördinator ziet u hoe hard er elke dag door het schoolteam gewerkt wordt aan goed onderwijs. U wilt uit alle leerlingen het maximale te halen en hen een fijne plek bieden om zich te ontwikkelen. Toch maakt u zich zorgen.
Allerlei maatschappelijke veranderingen komen bovenop het lerarentekort en ziekteverzuim. U probeert alle leerlingen passend onderwijs te bieden, ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Er liggen veel taken op het bordje van het onderwijs en er lijken er steeds meer bij te komen. Hierdoor merkt u dat het steeds moeilijker wordt om op de kern van het onderwijs te focussen: leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. De extra zorg voor leerlingen komt hierdoor soms in het gedrang.

leren leren

Herkent u dit?

De verschillen in niveau, gedrag en achtergrondkennis tussen de leerlingen worden groter. Het aantal leerlingen dat de lesstof in de klas niet goed kan volgen groeit en daardoor ook de leerlingen met een andere aanpak of eigen leerlijn. Dat geeft extra werkdruk voor het team.

De overheid verwacht dat scholen passend, steeds inclusiever onderwijs en gelijke kansen bieden aan iedere leerling en ook nog zorgen dat de resultaten bij de basisvaardigheden voor taal en rekenen landelijk verbeteren. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat teveel leerlingen met te lage taal- en rekenvaardigheden het onderwijs verlaten, waardoor ze later moeite hebben om goed te functioneren in hun werk en dagelijkse bezigheden.

Van de leerkracht wordt steeds meer specialistische kennis gevraagd om alle leerlingen goed te kunnen blijven ondersteunen. Onderwijs op maat, vroegtijdig signaleren en bijsturen worden steeds belangrijker.
U vraagt zich af of u alle leerlingen kunt blijven bieden wat ze nodig hebben.

Hoe fijn zou het zijn als:

 • u alle leerlingen - ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften - binnen uw school de begeleiding kunt bieden die ze nodig hebben?
 • u aan de schoolresultaten ziet dat alle leerlingen de basisvaardigheden van rekenen en taal goed onder de knie hebben als ze van school gaan?
 • u het maximale uit ieder kind kunt halen?
 • u de leerlingen met plezier en zelfvertrouwen ziet leren en daardoor trots door de school kunt lopen?
 • u ziet dat de leerkracht ontspannen en met plezier les geeft, omdat hij/zij ondersteund wordt met advies en begeleiding voor leerlingen die wat extra’s nodig hebben om tot leren te komen?
 • u een externe onderwijsprofessional kunt inschakelen, die meedenkt en samen met u passend onderwijs organiseert voor leerlingen die dat nodig hebben?
 • u voor deze leerlingen een plan van aanpak krijgt, waardoor u minder administratieve zorgen heeft?

Overheidssubsidie ontvangen?

Heeft u als school overheidssubsidie ontvangen voor het verbeteren van de basisvaardigheden taal en rekenen, overgang PO-VO, ROK, een maatwerkbudget of een onderwijsarrangement voor leerlingen die dat extra steuntje in de rug heel hard nodig hebben? Hieronder leest u wat Het Leerpunt voor u kan betekenen.

Verbeteren basisvaardigheden

 • remedial teaching op ondersteuningsniveau 3 voor groep 4 t/m 8;
 • begeleiding op maat in kleine groepjes (4-6 leerlingen) of individueel;
 • vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen;
 • begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of een vermoeden daarvan;
 • didactisch onderzoek;
 • nulmeting en voortgangsmeting;
 • leergesprekken met de leerling;
 • groepsinterventieplan of individueel behandelplan;
 • doelenoverzicht per leerling t.b.v. portfolio en ouder-kind gesprekken;
 • tips en materialen voor ondersteuning in de klas en thuis;
 • overleg met school en evt. ouders;
 • lessen in blokken van 16-20 weken.

Optioneel:

 • workshop voor het team (bijv. automatiseren bij rekenen, werken met een stappenplan bij begrijpend lezen, op weg helpen van (nieuwe) leerkrachten met Bareka en Rekensprint, voorbeeldles in de klas, spelcircuit in de klas).
leerpunt lezen

Soepele overgang PO-VO

 • ondersteuningstraject voor leerlingen in groep 8 om een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs te maken;
 • lessenserie op maat afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep leerlingen;
 • basisvaardigheden naar keuze zoals rekenen en begrijpend lezen;
 • leren leren en executieve vaardigheden: verschillen basis- en middelbare school, doelen stellen, plannen, leren voor een toets, mindmappen, woordjes en begrippen leren, mindset.
Het leerpunt aanbod

Onderwijsadvies & inspiratie

 • advies en/of begeleiding voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften i.v.m. dyslexie, dyscalculie, ASS, ADHD, TOS, uitdagingen op het gebied van werkhouding, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie;
 • advies en/of begeleiding voor leerlingen met een complexe hulpvraag;
 • workshop automatiseren bij rekenen;
 • begrijpend lezen les in de klas: werken met een stappenplan;
 • rekenspelcircuit in de klas;
 • meedenksessie voor het verbeteren van reken- en leesvaardigheid op ondersteuningsniveau 2 en 3.
drg

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Ervaringen

Esther is een gedreven professional die gaat voor haar leerlingen. Zij houdt haar kennis op topniveau door het volgen van trainingen en aanvullende cursussen. Als partner van ouders, leerkrachten en intern begeleiders van scholen zorgt zij voor optimale condities voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ook in de samenwerking als collega is zij betrouwbaar, loyaal en integer en heel prettig om mee te werken. Gewoon een goede professional en een fijn mens!

Linda van Tongeren

Locatieleidster Basisschool de Veenvlinder, rekenspecialist en opleider Met Sprongen Vooruit bij het Menne Instituut

Sinds ongeveer twee jaar werken wij samen met Het Leerpunt. Dit naar grote tevredenheid. Met name omdat Het Leerpunt nauw samenwerkt met school, afstemt en aansluit. Wat Het Leerpunt doet en inzet voor individuele kinderen en groepjes kinderen, werkt door in ons onderwijs. De samenwerking met Het Leerpunt werkt dus tweeledig. Zo krijgen wij als school tips, adviezen en indien nodig/wenselijk scholing. Het Leerpunt is professioneel als het gaat om inhoud, maar zeker ook in de communicatie, afhandeling en verantwoordelijkheid.

Marloes Kreuze

Intern begeleider Scholengroep Nissewijs