Voor scholen

Als schoolleider, intern begeleider of kwaliteitscoördinator ziet u hoe hard er door het schoolteam elke dag gewerkt wordt aan goed onderwijs. U wilt uit alle leerlingen het maximale te halen en hen een fijne plek bieden om zich te ontwikkelen. Toch maakt u zich zorgen.
Allerlei maatschappelijke veranderingen komen bovenop het lerarentekort en ziekteverzuim. U probeert alle leerlingen passend onderwijs te bieden, ook  leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Er liggen veel taken op het bordje van het onderwijs en er lijken er steeds meer bij te komen. Hierdoor merkt u dat het steeds moeilijker wordt om op de kern van het onderwijs te focussen: leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. De extra zorg voor leerlingen komt hierdoor soms in het gedrang.

 Herkent u dit?

De verschillen in niveau, gedrag en achtergrondkennis tussen de leerlingen worden groter. Het aantal leerlingen dat de lesstof in de klas niet goed kan volgen groeit en daardoor ook de leerlingen met een andere aanpak of eigen leerlijn. Dat geeft extra werkdruk voor het team.

De overheid verwacht dat scholen passend, steeds inclusiever onderwijs en gelijke kansen bieden aan iedere leerling en ook nog zorgen dat de resultaten bij de basisvaardigheden voor taal en rekenen landelijk verbeteren. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat teveel leerlingen met te lage taal- en rekenvaardigheden het onderwijs verlaten, waardoor ze later moeite hebben om goed te functioneren in hun werk en dagelijkse bezigheden.

Van de leerkracht wordt steeds meer specialistische kennis gevraagd om alle leerlingen goed te kunnen blijven ondersteunen. Onderwijs op maat, vroegtijdig signaleren en bijsturen worden steeds belangrijker.
U vraagt zich af  of u alle leerlingen kunt blijven bieden wat ze nodig hebben.

Hoe zou het zijn als…

 • U erop kunt vertrouwen dat alle leerlingen binnen uw school de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.? Ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
 • U aan de schoolresultaten ziet dat alle leerlingen de basisvaardigheden van rekenen en taal goed onder de knie hebben als ze van school gaan?
 • Uw school er alles aan kan doen om het maximale uit ieder kind te halen en dit ook aan ouders kunt vertellen?
 • U de leerlingen met plezier en zelfvertrouwen ziet leren en daardoor trots door de school kunt lopen?
 • U ziet dat de leerkracht ontspannen en met plezier les geeft, omdat hij/zij ondersteund wordt met advies en begeleiding voor leerlingen die wat extra’s nodig hebben om tot leren te komen?
 • U een externe onderwijsprofessional kunt inschakelen, die meedenkt en samen met u het onderwijs passend maakt voor alle leerlingen en uw school daarmee kan ontzorgen?

Heeft u als school overheidssubsidie ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, Verbeteren Basisvaardigheden, Overgang PO-VO, ROK, een maatwerkbudget of onderwijsarrangement voor leerlingen die dat extra steuntje in de rug heel hard nodig hebben?

Lees hieronder het aanbod voor scholen

Maatwerkarrangementen


Verbeteren basisvaardigheden

 

 

 • Remedial teaching op ondersteuningsniveau 3 voor groep 4 t/m 8.
 • Begeleiding op maat in kleine groepjes (4-6 leerlingen) of individueel.
 • Vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen.
 • Begeleiding bij dyslexie, dyscalculie of een vermoeden daarvan.
 • Indien gewenst: didactisch onderzoek.
 • Nulmeting en voortgangsmeting.
 • Leergesprekken met de leerling.
 • Groepsinterventieplan of individueel behandelplan.
 • Doelenoverzicht per leerling t.b.v. portfolio en ouder-kind gesprekken.
 • Tips en materialen voor ondersteuning in de klas en thuis.
 • Overleg met school en ouders.
 • Indien gewenst: workshop voor het team.
  Bijvoorbeeld automatiseren bij rekenen, werken met een stappenplan bij begrijpend lezen, op weg helpen van (nieuwe) leerkrachten met Bareka en Rekensprint, voorbeeldles in de klas, spelcircuit in de klas
 • Flexibel aantal lessen in blokken (b.v. aanvang schooljaar t/m midden schooljaar, midden schooljaar t/m einde schooljaar)
 • Groepssamenstelling kan tijdens het schooljaar worden aangepast.

Overgang PO-VO

Leren leren Basisvaardigheden

 

 • Ondersteuningstraject voor leerlingen in groep 8 om een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.
 • Lessenserie op maat in overleg met school afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep leerlingen.
 • Basisvaardigheden naar keuze zoals rekenen en begrijpend lezen.
 • Leren leren en executieve vaardigheden: verschillen basis- en middelbare school, doelen stellen, plannen, leren voor een toets, mindmappen, woordjes en begrippen leren, mindset.

Onderwijsadvies & inspiratie

 

 • Advies en/of begeleiding voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften i.v.m. dyslexie, dyscalculie, ASS, ADHD, uitdagingen op het gebied van werkhouding, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie.
 • Advies en/of begeleiding voor leerlingen met een complexe hulpvraag.
 • Workshop automatiseren bij rekenen.
 • Begrijpend lezen les in de klas: werken met een stappenplan.
 • Rekenspelcircuit in de klas.
 • Meedenksessie voor het verbeteren van reken- en leesvaardigheid op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Begrijpend lezen

Rekenen rekenen

Leren leren 

Spelling spelling

Dyslexie & Dyscalculie

Sinds ongeveer twee jaar werken wij samen met Het Leerpunt. Dit naar grote tevredenheid. Met name omdat Het Leerpunt nauw samenwerkt met school, afstemt en aansluit. Wat Het Leerpunt doet en inzet voor individuele kinderen en groepjes kinderen, werkt door in ons onderwijs. De samenwerking met Het Leerpunt werkt dus tweeledig. Zo krijgen wij als school tips, adviezen en indien nodig/wenselijk scholing. Het Leerpunt is professioneel als het gaat om inhoud, maar zeker ook in de communicatie, afhandeling en verantwoordelijkheid.

Marloes Kreuze, Intern begeleider

Esther is een gedreven professional die gaat voor haar leerlingen. Zij houdt haar kennis op topniveau door het volgen van trainingen en aanvullende cursussen. Als partner van ouders, leerkrachten en intern begeleiders van scholen zorgt zij voor optimale condities voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ook in de samenwerking als collega is zij betrouwbaar, loyaal en integer en heel prettig om mee te werken. Gewoon een goede professional en een fijn mens!

Linda van Tongeren - Locatieleidster Basisschool de Veenvlinder, rekenspecialist en opleider Met Sprongen Vooruit bij het Menne Instituut

Ja, ik wil een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
NEEM CONTACT OP